Article

Роль личностей в становлении Кыргызской дипломатии

Гостевая лекция: «РОЛЬ ЛИЧНОСТЕЙ В СТАНОВЛЕНИИ КЫРГЫЗСКОЙ ДИПЛОМАТИИ»

26 октября 2018 года в рамках недели дипломатии для студентов отделения международных отношений была организована гостевая лекция на тему «Роль личностей в становлении Кыргызской дипломатии». Нашим почетным гостем была Профессор, д.п.н. Ишенкуль Садыковна Болджурова, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Белоруссии, Латвии и Литве 2009 г., Заслуженный работник образования Кыргызской Республики, экс-министр образования и науки Кыргызской Республики, экс-ректор БГУ, Почетный профессор Казахского Государственного университета Международных отношений и мировых языков им. Абылай-хана (2001). Она награждена медалью «Данк», памятными медалями КР, Международной премией «Алтын Гопур». Также, Ишенкуль Садыковна является автором учебного пособия "Очерки истории советской дипломатии Киргизии".

В ходе семинара Ишенкуль Садыковна рассказала об истории развития дипломатии Кыргызстана в годы Советской власти начиная с первых дней создания Народного комиссариата иностранных дел Киргизии (17 марта 1944 г.) до получения независимости в 1991 году: трудности и достижения внешнеполитического ведомства. Она особо отметила вклад министров иностранных дел в развитие международных отношений нашей страны, их огромный труд в формировании внешнеполитического курса.

Студенты с большим интересом слушали лекцию, и мы надеемся, что они смогут перенять опыт лучших деятелей внешнеполитического ведомства и смогут стать ответственными, честными специалистами международных отношений, которые будут доблестно выполнять свою работу, отстаивая интересы Кыргызской Республики.

Мы искренне благодарим Ишенкуль Садыковну за столь познавательную лекцию и за огромный вклад в подготовку будущих дипломатических кадров.
Guest lecture: THE ROLE OF THE PERSONALITY IN THE DEVELOPMENT OF KYRGYZ DIPLOMACY

On October 26, 2018, in the framework of the Week of Diplomacy, students of the international relations department participated in a guest lecture about the role of the personality in the development of Kyrgyz Diplomacy.
Our guest of honor was Prof. Dr. Ishenkul Sadykovna Boldzhurova, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Kyrgyzstan to Belarus, Latvia and Lithuania (2009), Honored Worker of Education of the Kyrgyz Republic, former Minister of Education and Culture of the Kyrgyz Republic, former Rector of Bishkek Humanities University, Honorary Professor of the Kazakh State University of International Relations and World Languages named after Abylai Khan (2001). She was awarded the Dank medal, commemorative medals of the Kyrgyz Republic, and the Altyn Gopur International Prize. Ishenkul Sadykovna is also the author of the textbook "Очерки истории советской дипломатии Киргизии" (Essays on the history of the Soviet diplomacy of Kyrgyzstan).

During the lecture, Professor told about the history of the development of diplomacy in Kyrgyzstan in the years of Soviet rule from the first days of the creation of the People’s Commissariat of Foreign Affairs of Kyrgyzstan (March 17, 1944) until independence in 1991. She recalled about the difficulties and achievements of the Ministry of Foreign Affairs. In addition, she highlighted the contribution of foreign ministers to the development of international relations of our country, their great work in shaping the foreign policy course.

The students listened with great interest, and we hope that they will be able to learn from the experience of the best foreign ministry officials and become responsible, honest specialists in international relations who will valiantly carry out their work defending the interests of the Kyrgyz Republic.

We sincerely thank Ishenkul Sadykovna for such an informative lecture and for her great contribution to the training of future diplomatic personnel.
"КЫРГЫЗ ДИПЛОМАТИЯСЫНЫН ӨНҮГҮҮСҮНДӨГҮ ИНСАНДЫН РОЛУ"

2018-жылдын 26-октябрында Дипломатия жумалыгынын алкагында Эл аралык мамилелер бөлүмүнүн студенттерине Проф. Др. Ишенкуль Болджурова "Кыргыз дипломатиясынын өнүгүүсүндөгү инсандардын ролу" аттуу кызыктуу баяндама жасады. Белгилей кетсек, Ишенкуль Садыковна Беларус, Латвия жана Литвадагы Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси (2009-ж.), Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана маданият министри, Бишкек Гуманитардык университетинин ректору болуп эмгектенген. Ал Кыргыз Республикасынын билим берүү тармагына эмгек сиӊирген ишмер, Абылай хан атындагы Казак мамлекеттик эл аралык мамилелер жана дүйнөлүк тилдер университетинин ардактуу профессору (2001-жыл), эл аралык «Алтын Гопур» сыйлыгынын жана "Даӊк"медалынын ээси. Ошондой эле Ишенкуль Болджурова “Очерки истории советской дипломатии Киргизии” аттуу окуу китебинин автору болуп эсептелет.

Лекциянын жүрүшүндө Профессор Кыргызстандын Тышкы иштер боюнча элдик комиссариатынын түптөлүшүнөн тартып (1944-ж.17-март), Совет бийлигинин кулашына чейинки дипломатиянын өнүгүү тарыхы жөнүндө айтып берди. Ошол учурдагы Тышкы иштер министрлигинин кыйынчылыктары жана жетишкендиктери тууралуу сөз кылды. Ал биздин өлкөнүн эл аралык мамилелерин өнүктүрүүдөгү инсандардын ролун баса белгилеп, ошол кездеги Тышкы иштер министрлеринин иш-аракеттери, чет мамлекеттер менен кызматташтыкты арттырууга кошкон салымдары жөнүндө баяндады.

Студенттер үчүн сабак абдан кызыктуу жана пайдалуу болду. Алар Тышкы иштер тармагынын мыкты ишмерлеринин тажрыйбасы менен таанышып, алардай жоопкерчиликтүү, чынчыл, Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарын эӊ жакшы деӊгээлде коргой алган эл аралык мамилелер боюнча татыктуу адистерден боло алышат деп ишенебиз.

Биз Ишенкуль Садыковнага мына ушул сыяктуу мыкты лекциялар, окуу китептери аркылуу тажрыйбасын бөлүшүп, болочок дипломатия кызматкерлерин даярдоого кошкон чоң салымы үчүн чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз.


imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

Contact us

Ala-Too International University

Connect with us

We're on Social Networks.
Follow us & get in touch.